KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Doplňky ZAHRADA
e-shop zdarma Doplňky BYTOVÉ
e-shop zdarma Nadbytečné zásoby
e-shop zdarma Výprodej
e-shop zdarma Bazar - použité zbožíReklama:

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.sedlacek-sobeslav.eshop-zdarma.cz. Obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Truhlářství Pavel Sedláček) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Truhlářství Pavel Sedláček se sídlem v Slovenská 207/28 Soběslav 392 01. Kontaktní informace naleznete v sekci KONTAKTY která je součástí těchto obchodních podmínek.
 
Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“) dle §419 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  a kupující podnikatele (dále jen „podnikatel“) dle §420 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník .
Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení občanského zákoníku.
 
Uzavření smlouvy a souhlas s obchodními podmínkami

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 Poskytnutí osobních údajů

Podáním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající tyto údaje zpracovával pouze pro své účeli fakturace a dodání zboží, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě ukončení obchodování mezi prodávajícím a kupujícím (ukončení registrace), popř. na žádost kupujícího, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu, budou tato data z archivu dodavatele odstraněna (vymazána).Prodávající nepředává osobní údaje zákazníků, komukoliv jinému.

2. Cena zboží

Individuální ceny – pro některé nestandardní druhy zboží nebo u většího jednorázového odběru stanovuje obchodník individuální cenu platnou pouze pro tento obchod a na tyto ceny se pak nevztahují žádné další promoakce.

Ceny všech produktů jsou aktualizovány průběžně a jsou ke stažení na internetových stránkách.

Ceny zboží v našem obchodě již zahrnují veškeré poplatky (recyklační poplatek, autorská odměna atd.) a jsou tedy konečné.

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. V případě, že není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má-li být realizován předmět prodeje, má spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv.Např: cenu za přepravu určuje prodávající podle celkového objemuobjednávky.Pokud je u zboží uvedeno Doprava: po celé ČR na dobírku,v košíku uvádějte Paletová přeprava. je zákazník povinen tak učinit, pokud neučiní je tak učiněno prodávajícím v POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY kde je uvedena přesná cena za přepravu,čímž není nijak dotčeno v čl. 7 uvedené právo kupujícího - spotřebitele odstoupit od smlouvy.

 

3. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
  • elektronickou poštou E-mail: kvetinace@sedlacek-sobeslav.cz

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

  • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
  • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
  • název zboží dle ceníku, kod
  • jednotkovou cenu
  • způsob odebrání a dopravy
  • dodací adresu
  • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. V případě, že dojde k objednání kupujícím za chybně stanovenou cenu (cena neodpovídá ceně obvyklé) je zákazníkovi objednávka zrušena a nabídnuta možnost objednat zboží za cenu obvyklou s cenovým zvýhodněním 3%. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

 

4. Dodací podmínky

Osobní odběr: Náklady na osobní odběr zboží a jeho platbu v hotovosti jsou nula.Osobní odběr funguje z místa sídla firmy po telefonické domluvě s prodejcem o datumu předání.Funguje i o víkendu.

 Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou.  Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy a ostatních nákladů spojených s přepravou zboží k zákazníkovi není součástí kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo na určení přepravce a ceny přepravi dle celkové váhy zboží a počtu balíků. O této ceně je zákazník včas iformován v POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY na tuto zmněnu může do dvou dnů reagovat souhlasem či nesohlasem.Zákazník je povinen toto potvrzení pečlivě skontrolovat.

Zasílání přepravní službou - SR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Dobírka je vždy v Erech. Cena přepravy a ostatních nákladů spojených s přepravou zboží k zákazníkovi není součástí kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo na určení ceny přepravi dle celkové váhy zboží a počtu balíků. O této ceně je zákazník včas iformován v POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY na tuto zmněnu může do dvou dnů reagovat souhlasem či nesohlasem.Zboží na paletové přepravě nelze zasílat na dobírku, z technyckých důvodů je potřeba platba předem.

Kupující podnikatel je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku doporučujeme neprodleně oznámit e-mailem na adresu kvetinace@sedlacek-sobeslav.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

Podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží. Spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky.

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 2161 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník– viz reklamační řád.

5. Platební podmínky

a)      Hotově při osobním odběru
b)      Převodem na základě zálohové (proforma) faktury
c)       Dobírkou při doručení zboží DOBĚREČNÉ ČR 30,- Kč

6. Zrušení smlouvy dohodou

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut. Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy dle čl. 7 těchto obchodních podmínek.

7. Odstoupení od smlouvy

Dle §1829 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem.Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Dle §1831 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Dle §1832 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od převzetí zboží, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání a to dle §1832 odst. 2, Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. částku nejlevnějšího dostupného typu dopravy.

Stejně tak dle §1833 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, spotřebitel prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Především je potřeba zachovat veškeré krycí folie a ochranné prvky tak, aby nedošlo k poškození zboží, nebo k jeho opotřebení vlivem vyzkoušení. Náhrada za snížení hodnoty zboží, bude po dodání zboží určena na základě velikosti rozsahu snížení hodnoty zboží a to buď naúčtováním náhrady škody za snížení hodnoty zboží, nebo přeúčtováním nákladů na nutnou opravu zboží.

Odstoupit od smlouvy dle §1829 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nelze dle §1837 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v těchto případech:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8. Reklamace a záruční podmínky

Řeší reklamační řád firmy Tuhlářství Pavel Sedláček

9. Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na jeho internetových stránkách. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Poruchovost zobrazovaná na e-shopu je pouze orientační a nemusí ukazovat skutečnou poruchovost. Zahrnuje i případné vracené zboží apod. Nezahrnuje produkty s vlastními autorizovanými servisy!

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 6.2.2017 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.

PLATBA.

1) Dobírka ČR 30,- kč    SR 70,- Kč

2) Banka proforma faktura 0,-kč  Zákazníkovi je po objednávce doručena proforma faktura a po připsání peněz na ůčet prodávajícího je zboží odesláno.V případě že se jedná o zboží vyráběné s dodací lhůtou je vyrobeno a odesláno aš po připsání pěněs.

Ceny zboží
Provozovatel internetového obchodu www.sedlacek-sobeslav.eshop-zdarma.cz (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu  www.sedlacek-sobeslav.eshop-zdarma.cz (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně DPH.

Objednání zboží
Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.
Způsob platby:
Dobírka – platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce
Bankovní převod – zákazník provede platbu na účet internetového obchodu www.sedlacek-sobeslav.eshop-zdarma.cz ( č.u. 1017677602/6100), variabilní symbol je uveden na faktuře. Po připsání částky na účet bude zboží vyrobeno a odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Zpracování objednávky
V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.
Dodání zboží
Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2-15 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty,o tomto bude zákazník včas informován.. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

19850 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!